Nyereményjáték - Esküvő kiállítás


Szervező: @terebesiartdesign Instagram oldal tulajdonosa - a továbbiakban Szervező;

 A Játék során a @terebesiartdesign Instagram oldalán a játékfelhívásra (poszt) kell Instagram hozzászólás (komment) formájában választ adni.

 Részvételi feltételek:

 A Játékokban minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes belföldi természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes és önkéntes. A játékokban résztvevő személy a továbbiakban: Játékos.

 A játék konkrét leírása: a @terebesiartdesign Instagram oldalán meghirdetett játékfelhívásban megjelölt pontok teljesítése kötelező.

 A játék időtartama: 2024.01.18. 18:00 – 2024.01.31. 18:00

 A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

 A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

 Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

 A játék 2024.  január 18. és 2024. január 31. között kerül lebonyolításra, Magyarország területén (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“). Az eredményhirdetésre, a kommentelési lehetőség lezárásától számított 3 napon kerül sor sztori formájában megjelenésre fog kerülni.

 Sorsolásos játék esetén az Instagram bejegyzésben (posztban) ismertetett nyeremény(eke)t azok között sorsoljuk ki, akik a megadott határidőn belül teljesítik az Instagram bejegyzésben, a játékszabályzatban (posztban) meghatározott részvételi feltételeket.

 Nyeremény:

  2 db páros belépőjegy az Imagine Wedding Show 2024 TAVASZ- Esküvő kiállításra

 Részletek:

 a Játékban az a Játékos vehet részt, aki:

 · részvételi feltételeknek megfelel

 · @terebesiartdesign Instagram oldalán meghirdetett játékfelhívásnak eleget tett,

 · a Játék befejezésének napján élő Instagram regisztrációval rendelkezik

 · a játékfelhíváshoz írt komment beküldésének előfeltétele, hogy a Játékos elfogadja a Játékszabályzatot.

 A Játékos komment elhelyezésével elfogadja a játékszabályzatot és hozzájárul az adatai kezeléséhez.

 Amennyiben egy Instagram felhasználótól több komment érkezik, akkor a legutoljára beérkezett választ vesszük figyelembe.

 A nyereményt mindig az aktuális Instagram bejegyzésben (posztban) ismertetjük.

 A Nyertest Instagram sztoriban,  illetve privát üzenetben értesítjük, legkésőbb a Nyertes kiválasztását követő 3 munkanapon belül. A Nyertes köteles a kapcsolatot privát Instagram üzenetben felvenni a Szervezővel.

 A nyeremény átvételével kapcsolatosan a jelentkező Nyertes privát Instagram üzenetben adunk tájékoztatást.  A nyeremény üzenetben kerül megküldésre.

 Amennyiben a privát Instagram üzenetben történt kapcsolatfelvételtől számított 72 órán belül a Nyertestől nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át vagy a helyes megfejtést beküldők közül új Játékos sorsoljon, vagy az időben a következő leggyorsabban válaszoló Játékost léptesse helyébe.

 Általános rendelkezések

 Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a Instagram hozzászólásban (kommentben) történő megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

 A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti  – játék ideje alatti folyamatos – elérhetőségét.

 A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 Az Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

 A Nyertes vállalja, hogy Szervező az Instagram felhasználói nevét, a nyerés tényét, illetve a nyereményt Instagram bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye, az erre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat és rendelkezések szerint.

 A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, illetve a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 Kizárt személyek

 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező hozzátartozói, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak.

 A @terebesiartdesign Instagram oldalán indított promóciók függetlenek az Instagram-tól, az Instagram nem támogatja és nem vesz részt bennük, a játékokat kizárólag a Szervező indítja. Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására.

 Adatvédelem, adatvédelmi nyilatkozat

 Szervező Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

A Játékos által megadott személyes adatokat Szervező bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja.

Szervező megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédeni azokat a különböző kockázatoktól, így különösen: jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:

    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

    A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR)

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során esetlegesen szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak  válasz Instagram hozzászólásban történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesét megállapítása és értesítse.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek jogszerűen, ha ahhoz Ön hozzájárul. Amennyiben személyes adataidat nem kívánja megadni, illetve azok kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, az adatszolgáltatást, illetve hozzájárulását megtagadhatja, azáltal, hogy a Játékban nem vesz részt, vagy adatait nem adja meg, a rendszerbe azokat nem viszi be.

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a Játékban történő részvétel a jelen szabályzatban meghatározott adatok közlését szükségessé teszi.

Szervezőnek az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása Ön, mint a Játékban résztvevő személy részéről önkéntes.

Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadásának regisztrálása és a nyertesek nevének közzététele érdekében kezeli az adatokat.

Szervező a következő adatokat kezeli:

Játékos Instagram felhasználói neve, elérhetősége

A Játékban való részvétellel a Játékos egyidejűleg elfogadja jelen tájékoztatóban rögzítetteket.

Tekintettel az előbb írtakra, a felhasználó elfogadja, és kifejezetten kijelenti: hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelést végezzen, illetve, hogy személyes adatait kezelje.

A Játékos a megadott adatokat bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti a Szervezőtől.

Játékos hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően, amennyiben ez szükséges leellenőrizze.

A Játékos vagy válasz Instagram hozzászólásban történő megküldésével minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a Nyeremény átadásáig kezeli a Játékos Játék során megadott adatait.

Játékos kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Szervező a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül teljesíti.

A Játékkal összefüggő adatvédelmi kérdéseket az üzemeltető következő email címre lehet megküldeni: info@terebesiartdesign.com

Amennyiben Játékos az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Játékos kötelességet vállal arra, hogy  kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért Játékos felel. Amennyiben a Játékos valótlan adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési szabályok szerint felel.

Szervező fenntartja jelen szabályzat egyoldalú módosításának jogát.

A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.

Hamis Instagram profilok

A játék időtartama alatt, mások által létrehozott hamis profilok nem tartoznak a játékhoz, azokon nem kér be a Szervező sem személyes, sem bankkártya adatokat. A játék kizárólag a @terebesiartdesign által fenntartott oldalon érvényes, a nyertes is ezen lesz Instagram sztori formájában kihirdetve a megjelölt időpontban.